Gryshenko

Грищенко Тарас Арнольдович

Доктор історичних наук, доцент

У центрі наукових інтересів Тараса Арнольдовича Грищенка перебуває проблема формування концептуальних засад зовнішньополітичного курсу США у другій половині ХХ ст, а, також історія феномену міжнародної стратегії. Саме з цією зацікавленістю була пов’язана його кандидатська дисертація, присвячена ідейно-концептуальним засадам формування зовнішньополітичного курсу адміністрації президента Дж. Картера.

У 1990-х рр.. він досліджує вплив геополітичних ідей на американську зовнішню політику, присвячує одну зі своїх розвідок ретроспективному аналізові доктрини стримування Дж. Ф. Кеннана, вивчає феномен американського геостратегічного аналізу в період формування пост біполярної системи міжнародних відносин.

З кінця 1990-х Т.А. Грищенко зосереджується на поглибленому вивченні аналітичного доробку та інтелектуально-політичної біографії одного з найвпливовіших американських міжнародних стратегів З. Бжезінського. Проміжним підсумком дослідницького пошуку Т.А. Грищенка в ділянці “бжезінськознавства” в 2000-2010 рр. стали близько двох десятків ґрунтовних наукових публікацій, присвячених американському міжнародному стратегу. Всім їм притаманний ретельний аналіз джерельної бази і прагнення послідовного хронологічного охоплення проблеми. Джерельну базу наукових розвідок склали різноманітні публікації З. Бжезінського, урядові документи, мемуари, взяті американськими істориками дослідницькі інтерв’ю. У ряді публікацій Т.А. Грищенком використовуються його власні дослідницькі інтерв’ю з З. Бжезінським, проведені у США. Незважаючи на чітку окресленість об’єкту дослідження цієї серії публікацій, дослідник, насправді, ставить перед собою ширше завдання, ніж написання наукового життєпису історичної особи. Він прагне через максимально вичерпне осягнення постаті З. Бжезінського з’ясувати особливості процесу формування концептуальних засад зовнішньої політики США у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Згадані публікації, очевидно, не повною мірою дозволяли реалізувати це завдання. Проте, вони розглядалися Т.А. Грищенком як лише один зі складників більшого науково-дослідного плану, одним з підсумків якого стала монографія, видана у 2020 році.

5 травня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему “Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 — початок 21 ст.)”

Читає курси з історії країн заходу після 1945 року, історії зовнішньої політики США ХХ століття, а також історії західного образотворчого мистецтва періоду модернізму.

Автор понад сімдесяти наукових та методичних праць. Серед них:

  1. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 — початок 21 ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Спеціальність 07.00.02 — всесвітня історія. Київ, 2021. Захищена 5 травня 2021 р.
  2. Збіґнєв Бжезінський. Міжнародний стратег у координатах історії. Монографія. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2020. 341 с.
  3. Геостратегічні концепції Збіґнєва Бжезінського 1970-х — 1990-х рр. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Лат&К, 2019. 143 с.

Під керівництвом Т. А. Грищенка захищено 7 дисертацій на здобуття ступеня кандидата історичних наук, доктора філософії.

  • Стипендіат Фонду Вільяма Фулбрайта.
  • Член Української асоціації американістів.
  • Член редколегії фахового журналу «Американська історія та політика».