Mashevjpg

Машевський Олег Петрович

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої  історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка; голова редколегій наукових журналів «Американська історія та політика» та «Європейські історичні студії», член правління громадських організацій  «Українська асоціація американістики» та «Наукове товариство  історії дипломатії  та міжнародних відносин».

olegmashev@ukr.net

Народився 22 травня 1971 р. у с. Зазим’ї Броварського р-ну Київської обл. У 1994 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1994 – 1997 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Політика уряду гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва ( квітень-грудень 1918 року )”. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему “Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. ХІХ ст. – 1918 р.)”. З 1998 р. працює асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (з 2015 року).
Викладає для студентів історичного факультету: “Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки”, “Історія міжнародних відносин” , “Політика країн Заходу щодо України у XVIII ст. – першій половині XX ст.”, “Західний світ та Україна в 1990-х роках – на початку ХХІ ст.”

Має широке коло наукових інтересів. Досліджує проблеми міжнародних відносин у ХІХ ст. – першій четверті ХХ ст., зокрема діяльність міжнародних союзів у цей період, а також політику країн Заходу стосовно України в 1914-1923 рр., міжнародні відносини другої половини ХХ – поч. ХХІ ст., українсько-американські відносини, історію гетьманської Української Держави 1918 р.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць.

Докторська дисертація:  «Чорноморські протоки в політиці міжнародних союзів (70-ті рр. ХІХ ст. – 1918 р.) (2010)

Підготував вісім кандидатів наук:

 • БАНТІ Ріна «Політика Великої Британії стосовно «кольорової імміграції» в період урядів М. Тетчер 1979 – 1990 рр.» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2013 р.)
 • САДИКОВА Вікторія Вікторівна «Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2015 р.)
 • ЛУКАЧ Ілона Бейлівна «Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2015 р.)
 • ЧЕРНЯЄВ Валерій Сергійович «Військово-морська політика США 1909-1922 рр.» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2016 р.)
 • ПРИЙМАК Вікторія Павлівна «Соціальна політика ФРН у східних федеральних землях у 1990 – 2005 рр.» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2018 р.)
 • БРАЙЛЯН Єгор Сергійович “Колоніальна і постколоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті – 1983 рр.) (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2021 р.)
 • МАСНИЙ Вячеслав Олександрович. Військова співпраця сша з європейськими союзниками середини 1940-х – середини 1960-х рр. (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2021 р.)
 • ЛЮЛЬКА Віталій «Міграційні рухи з країн мусульманського світу до України (1991-2019 рр.)» (науковий керівник – д.і.н., проф. Машевський О. П.) (спеціальність – історія та археологія, 2021 р.)

Підготував двох докторів наук:

 • ГРИЩЕНКО Тарас Арнольдович. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 – початок 21 ст.)” (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2021 р.)
 • КОТЛЯРОВ Петро Миколайович . Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона. (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2017 р.)

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

 • керував науково-дослідною частиною історичного факультету та фундаментальною науковою темою № 16БФ046-01 „Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору”.
 • керував виконанням наукової теми «Актуальні проблеми нової та новітньої історії зарубіжних країн» (номер державної реєстрації 16 КФ046-03). У 2016-2020 рр.

Результати науково-дослідної роботи впроваджувалися в навчальний процес.

УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 при історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 2021 р. включно);
 • член спеціалізованої вченої ради К 29.053.06 при ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (до 2014 р. включно);
 • член експертної ради Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти та науки України. Із 2017 р. до 2022 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ТА СТАЖУВАННЯ

 • KNU teach week 1 (січень 2021)
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (січень-травень 2020 р.)
 • Стажування у Віденському університеті (Австрія). Березень 2018 р.

КЕРІВНИК РЕДКОЛЕГІЙ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ:

 • Ініціатор створення та голова редколегії фахового наукового «Американська історія та політика» (із 2016 р., опубліковано 14 випусків), який видається університетом на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету за спонсорські кошти та індексується низкою міжнародних науково-метричних баз.
 • Ініціатор створення та заступник голови редколегії фахового наукового журналу «Європейські історичні студії» (із 2015 р., опубліковано 23 випуск), який видається університетом на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету за спонсорські кошти та індексується низкою міжнародних науково-метричних баз.

Наукові праці 

15 публікацій науково-методичного характеру, у т. ч.:

 • Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки XVII – 60-ті роки ХІХ століття: підручник / Б. М. Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. Підручник. К., ВПЦ Київський університет, 2013. – С. 233-341.

Історія в термінах і поняттях: довідник: Навчальний посібник.  / За загал. ред. Орлової Т. В.  (у співавт.)  За ред. Орлової Т. В. Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 56, 112, 174, 317, 361, 372, 389, 396, 400, 623.

Монографії:

Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. – початок 1920-х рр.) – К. : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 c.

 • Україна в культурному та політичному просторі Європи (нариси історії): монографія. / О. П. Машевський, С. П. Стельмах та ін.; за ред. О. П. Машевського та С. П. Стельмаха. : ВПЦ «Київський університет», 2018. – 319 с.

Наукові статті, зокрема:

 • Османсько-російське дипломатичне протистояння в період Другої Балканської війни 1913 р. Східний Світ. – 2022. – № 1. – С.21-32. (У співавторстві з О.Купчиком). Наукометрична база: Scopus;
 • Машевський О., Кондратенко О. Російський імперіалізм на Балканах під час Першої балканської війни 1912–1913 рр. Східноєвропейський історичний вісник. – – №24. – С. 75–89. Наукометрична база:: Web of Science.
 • Діяльність радянської та німецької пропаганди на українських теренах в період завершального етапу німецько-радянської війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2021. – 151. – С. 66-72. (У співавторстві з Д. Ожерельєвою);
 • Ukrainian immigrants in post-war western germany. Review on the monograph: Olena Podobied. Ukrainian planet DP: Culture and Everyday Life. Zhytomyr: Publ. O.O. Yevenok, 2018. 396 p. Науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник». Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin] – 2020. – Вип.15. Р. 254-259. Наукометрична база: Web of Science (Emerging Sources Citation Index);
 • Протидія КДБ УРСР «західним радіоголосам» в період «холодної війни» (за матеріалами Галузевого державного архіву СБУ). Українська служба «Голосу Америки»: американська історія для України і з Україною, 1949–2019: збірник наукових статей та матеріалів, присвячений 70-річчю Української служби «Голосу Америки» / під ред. А. Кармазина, О. Машевського, О. Сухобокової. – Клівленд, 2020. – С. 94-104;
 • Ukrainian immigrants in post-war western germany. Review on the monograph: Olena Podobied. Ukrainian planet DP: Culture and Everyday Life. Zhytomyr: Publ. O.O. Yevenok, 2018. 396 p. Науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник». Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin] – 2020. – Вип.15. Р. 254-259. Наукометрична база: Web of Science (Emerging Sources Citation Index);
 • Наукова школа істориків – американістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Борис Михайлович Гончар // Американська історія та політика: науковий журнал. – 2020. – № 9 – С. 114-125. (У співавторстві з Шевченко Н.І., Тараном М.А.);
 • Німецько-українські відносини в період гетьманату П. Скоропадського 1918 р.: основні суперечності та взаємовигідна співпраця // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць / ред. кол. Владислав Верстюк та ін. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – Чернігів, 2018. – С. 104-115;
 • Діяльність Британської ради у країнах Східної та Центральної Європи на початку ХХІ ст. // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 9. – 2018. – С. 96-126;
 • Британсько-французько-радянські переговори 1939 р.: нереалізована спроба створення системи колективної безпеки у Європі. // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 10. – 2018. – С. 151-175. (У співавторстві з Т. Ткачуком);
 • Німецько-українські відносини в період гетьманату П. Скоропадського 1918 р.: основні суперечності та взаємовигідна співпраця // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць / ред. кол. Владислав Верстюк та ін. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – Чернігів, 2018. – С. 104-115;
 • Чорноморський вектор політики великих держав (1930-ті – поч. 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – 3 (134). – С. 57-61;
 • Політика США у Чорноморсько-Середземноморському регіоні в період Першої світової війни // Американська історія та політика 2016. – № 2. – С. 118-127;
 • Український дипломат В. Я. Тарасенко та його роль у створенні Держави Ізраїль // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. (Бібліотека «України дипломатичної») – К., 2016. – Вип. 11. – С. 286-292;
 • Вплив європейської інтеграції на формування зовнішньої політики Турецької Республіки (2003-2014 рр.) // Європейські історичні студії. – 2016. – № 4. – С. 19-31 (у співавторстві з А. Бойком);
 • Франція напередодні революції кінця XVIIIcт. // Історія України. Всесвітня історія. – 2016, квітень. – № 4. (64) – С. 1-5;
 • Генеральні Штати. Початок Французької революції. Історія України // Всесвітня історія. – 2016. – Квітень № 5 (65). – С. 1-5;
 • Національний Конвент. Боротьба між жирондистами та якобінцями  // Історія України. Всесвітня історія. 2016. ­– № 8 (68). – С. 1-8;
 • Прохід крейсерів «Гебена» та «Бреслау» до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у Першу світову війну // Сходознавство. – К., 2009. – С. 66-81;
 • Проблема Чорноморських проток в політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 403-409;
 • Проблема скасування «нейтралізації Чорного моря» та перегляду статусу проток Босфор та Дарданелли у політиці Великої Британії в 1870-1871 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К., 2005. – Вип. 14. – С.307-325;
 • Вплив “східного питання“ на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х – на початку 90-х років XIX ст. // Сходознавство. – 2007. – Вип. 34-40. – С. 81-92;
 • Політика Німеччини щодо України в 1917-1918 рр. // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий збірник. – Вип. 44. – К., 1998. – С. 42-49 ;
 • Вплив Німеччини на формування внутрішньої політики уряду гетьмана П.Скоропадського // Вопросы германской истории. – Т. 1. История. – Днепропетровск, 1998. – С. 87-91;
 • Історіографічний та джерелознавчий аналіз теми культурної політики уряду гетьмана П. Скоропадського. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 41. – К., 1999. – С. 65-68 та інші

РОБОТА В ОРГКОМІТЕТАХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці» (присвячена пам’яті професора Б.М. Гончара). КНУ імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, 17-18 березня 2016 р. Заступник голови оргкомітету.
 2. X Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». КНУ імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, 22 вересня 2016 р. Заступник голови оргкомітету.
 3. Науково-методичний семінар “Президентські вироби в США 2016 року: наслідки для України та світу”. КНУ імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, 8 грудня 2016 р. Член оргкомітету.
 4. Міжнародна наукова конференція «Україна–Китай – 25 років співробітництва: результати та перспективи. Один пояс – один шлях». Київ, 27 квітня 2017 року. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн Член оргкомітету.
 5. Друга міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)». Київ, 23 листопада 2017 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, історичний факультет, КНУ імені Тараса Шевченка Співголова оргкомітету.
 6. Міжнародна наукова конференція «Сучасна українська дипломатична служба: шлях, тривалістю 100 років». Київ, 28-30 листопада 2017 року. Дипломатична академія імені Геннадія Удовенка при МЗС України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.Член оргкомітету.
 7. Міжнародна науково-практична дистанційна конференція: «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика». Суми, 26 жовтня 2017 року. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ННІ історії та філософії, кафедра права та міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн. Член оргкомітету.
 8. Науково-методичний семінар «Проблеми дослідження та викладання міждисциплінарних напрямів: європейські студії та американістика» Київ, 17 травня 2017 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Голова оргкомітету.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості». Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Член оргкомітету.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Грузія: історія взаємовідносин». КНУ імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, 20-21 вересня 2018 року. МЗС України, Посольство Республіки Грузія в Україні, Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Член організаційного комітету.
 11. Науково-практичний семінар «Іслам в Латинській Америці». Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, ауд. 349, 15 листопада 2018 року. Центр латиноамериканських та іберійських студій «CasaIberoamericana» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, ГО «Асоціація мусульман України» Член організаційного комітету.
 12. Міжнародний круглий стіл: «Наш університет… (спогади студентів-вихідців із країн Латинської Америки про роки навчання та перебування у стінах КДУ ім. Т.Г. Шевченка)», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет. Центр латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Організатори: Центр латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Відділ міжнародного співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка. 14.06.2018. Член організаційного комітету.
 13. Виставка архівних документів «Українська дипломатія 1917-1924 рр.: зародження національних традицій». Музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 вересня – 25 жовтня 2018 р. Виставка архівних документів (в експозиції представлені документи зовнішньополітичних відомств УНР, Української держави, Директорії, українських дипломатичних місій на мирних конференціях та в інших державах; документи, укладені на Паризькій мирній конференції; свідчення послів Центральних держав тощо). Член організаційного комітету.
 14. Виставка архівних документів “Україна та Німеччина: до століття встановлення дипломатичних відносин”. Музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 12 вересня – 28 листопада 2018 р. Виставка архівних документів. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка; НДЧ історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка; МЗС України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин; Сіверський інститут регіональних досліджень; Фонд Ганса Зайделя (Німеччина); Державна архівна служба України. Член організаційного комітету.
 15. X Congreso de Hispanistas de Ucrania Х-ий Міжнародний конгрес Асоціації іспаністів України, секція «Іспаномовний світ в добу глобальних а регіональних трансформацій (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)». Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 20 вересня 2019 року.. Центр латиноамериканських та іберійських студій «CasaIberoamericana» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Член організаційного комітету.
 16. Науково-методичний семінар «ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛАДАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ». Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 27 березня 2019 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко. Голова організаційного комітету.
 17. Інтерактивний науковий семінар «Іноземний Легіон як інструмент колоніальної політики Франції кін. ХІХ – ХХ ст.». Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 25 березня 2019 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Член організаційного комітету.
 18. Круглий стіл «В.К. Піскорський та проблеми вивчення всесвітньої історії в Університеті Св. Володимира», X Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kyiv. Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка 20 вересня 2019 року. Центр латиноамериканських та іберійських студій «CasaIberoamericana» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спільно із Міжнародним Благодійним Фондом “Карітас України”. Член організаційного комітету.
 19. Міжнародний науковий семінар (вебінар) «Вибори в США 2020». Київ-Вашингтон, 12 жовтня 2020. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Українська асоціація американістики; Фундація “US – Ukraine”. Член організаційного комітету.

ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЗОКРЕМА:

1.Всеукраїнська олімпіада «Ісламський Схід: історія та сучасність» для учнів 10–11-х класів. Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 29 березня 2018 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко. Голова оргкомітету.

 1. ІІІ Всеукраїнська Олімпіада «Іспанія та латиноамериканський світ» для учнів 10-11 класів. Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 28 березня 2018 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко. Голова оргкомітету.
 2. Інтерактивний семінар «Мультикультуралізм у Франції на початку XXI століття: суспільні виклики чи нові можливості?» . Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 15-16 травня 2018. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко, спеціалізована ЗОШ № 49 м. Києва із поглибленим вивченням французької мови. Член оргкомітету.
 3. Пізнавальний квест «ООН: учора, сьогодні, завтра», присвячений щорічному відзначенню «Дня ООН» в Україні. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, 30 та 31 жовтня 2018 року. Центр латиноамериканських та іберійських студій «CasaIberoamericana» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спільно із НТС історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко. Член оргкомітету.
 4. ІІ Всеукраїнська олімпіада «Ісламський Схід: історія та сучасність» для учнів 10–11-х класів. Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2019 року. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко спільно із «Асоціацією мусульман України», «Духовне управління мусульман Криму» за сприяння Посольства Королівства Саудівська Аравія в Україні. Голова оргкомітету.
 5. 19.09.2018 – організація зустрічі із вихованцями Гімназії східних мов №1 м. Києва щодо перспектив навчання на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка (освітня програма «Сходознавство» та «Американістика і європейські студії» кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн).

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 • Член правління громадської організації «Українська асоціація американістики».
 • Член правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин».
 • Голова журі секції «Всесвітня історія» відділення Малої Академії Наук у Київській області.