Завідувач кафедри, доктор історичних наук, проф. Машевський О. П. досліджує проблеми міжнародних відносин у ХІХ ст. – першій четверті  ХХ ст., зокрема діяльність міжнародних союзів у цей період, а також політику країн Заходу стосовно України в 1914-1923 рр., міжнародні  відносини другої половини ХХ – поч. ХХІ ст., українсько-американські відносини, історію гетьманської Української Держави 1918 р.

Кандидатська дисертація (1997 р.) «Політика уряду гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва ( квітень-грудень 1918 року )» (1997), докторська дисертація (2010) «Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. ХІХ ст. – 1918 р.)» (науковий консультант – проф. Б.М. Гончар).


Наукові інтереси доктора історичних наук, доц. Городньої Н.Д. охоплюють зовнішню політику США, передусім у Східній Азії (у складі Північно-Східної і Південно-Східної Азії) та політику США щодо України, сучасні міжнародні відносини, регіональні процеси у Східній Азії, позицію великих держав щодо державності України у 1917-1919 рр.

Кандидатська дисертація (1996) «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917-1919 рр.» (науковий керівник – проф. Б. М. Гончар), докторська дисертація (2014) «Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.)» (науковий консультант – проф. Б. М. Гончар).


У центрі наукових інтересів кандидата історичних наук, доц. Грищенка Т. А.  – формування концептуальних засад зовнішньополітичного курсу США у другій половині ХХ ст., вплив геополітичних ідей на зовнішню політику США, феномен американського геостратегічного аналізу в період формування постбіполярної системи міжнародних відносин, вивчення аналітичного доробку та інтелектуально-політичної біографії З. Бжезінського.

Кандидатська дисертація присвячена ідейно-концептуальним засадам формування зовнішньополітичного курсу адміністрації президента Дж. Картера.


Кандидат історичних наук, доц. Іванов О. Ф. здійснює наукові дослідження в галузі зарубіжної історіографії, соціальної історії етнічних німців України, новітньої політичної історії Німеччини, взаємовпливів в новітній історії Німеччини і України. Виховав цілу плеяду молодих вчених-германістів.


Наукові інтереси кандидата історичних наук, доц. Комаренка О.Ю.історія США та Західної Європи ХІХ – поч. ХХІ ст.; історія країн Скандинавії; історія І та ІІ світових воєн та їх наслідків; міжнародні відносини ХІХ – поч. ХХІ ст.; ситуація в Російській імперії й Україні в роки І світової війни та революцій; історія і політика СРСР і держав пострадянського простору; американське та західноєвропейське кіномистецтво І пол. ХХ ст.; США і країни Західної Європи в роки ІІ світової війни; монархії Європи в історії та світовій політиці.


Кандидат історичних наук Корнієнко А.Ю. вивчає державний устрій і політичну систему США, зовнішню політику США, східноєвропейську політику США, політику США щодо України, міжнародні відносини.

Кандидатська дисертація (2010) «Східноєвропейська політика США кінця 80-х – 90-і роки ХХ ст.» (науковий керівник – д.і.н., проф. Б. М. Гончар).


Сфера наукових інтересів кандидата історичних наук, доц. Купчика О.Р. – зовнішня політика та дипломатія УСРР 1919–1923 рр., зовнішня торгівля України 1917–1923 рр., Українсько-азербайджанські відносини, студентський рух в Києві 1900–1917 рр., розвиток профтехосвіти в м. Києві.

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Зовнішньоторговельна діяльність урядів України (1917–1923 рр.)».


Доктор історичних наук, проф. Мартинов А.Ю. вивчає історію Німеччини ХХ століття, історію міжнародних відносин, історію європейської інтеграції.

Кандидатська дисертація (1998) «Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (1990-ті рр.)» (1998) (Інститут історії України НАН України, науковий керівник – д. і. н, проф. С. В. Віднянський); докторська дисертація (2008) «Соціально-економічний і політичний розвиток ФРН (1990-2005)» (2008) (Інститут історії України НАН України, науковий консультант – д. і. н., проф. С. В. Віднянський).


Кандидат історичних наук, проф. Павленко В.М. вивчає історію міжнародних відносин, новітню історію й історіографію держав Європи у ХХ ст.


Наукові інтереси кандидата історичних наук, доц. Папенко Н.С. охоплюють історію Німеччини, Австро-угорської монархії й Австрійської республіки у ХІХ-ХХ ст.

Кандидатська дисертація «Створення Німецької комуністичної партії та її боротьба за соціальний прогрес та нормалізацію відносин між СРСР та ФРН (1968 – 1976)».


Кандидат історичних наук, ас. Пількевич В.О. вивчає історію міжнародних відносин, міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО та ін.), історію міжнародних культурних зв’язків, історію культури, збереження світової спадщини.

Кандидатська дисертація (2011) «Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991 – 2009 рр.)» (науковий керівник – к.і.н., доцент Комаренко О.Ю.).


Наукові інтереси кандидата історичних наук, доц. Сухобокової О.О. – українська діаспора США та Канади, громадсько-політична, наукова та культурна діяльність української політичної еміграції у Чехословаччині, США і Канаді міжвоєнного та повоєнного періоду, суспільно-політична історія України першої половини ХХ ст., український національно-визвольний рух ХХ ст., доба Української національної революції.

Кандидатська дисертація «Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н. Я. Григорієва (1883 – 1953 рр.)» (науковий керівник – д.і.н, проф., член-кореспондент НАН України Даниленко В.М.).


Кандидат історичних наук, доц. Таран М. А. спеціалізується на проблемах історії та міжнародних відносин країн Північно-Східної Азії. Коло наукових інтересів: зовнішня політика КНР, Внутрішньополітичні процеси та зовнішня політика Тайваню. Основні напрямки дослідницької роботи: «Китайська політика» США; зовнішня політика КНР в період «реформ та відкритості»; відносини між КНР та Тайванем в контексті розв’язання проблеми «одного Китаю».

Кандидатська дисертація (2002) «Тайванська проблема у зовнішній політиці США в 1990-і роки» (науковий керівник – д.і.н, проф. Гончар Б.М.).


Кандидат історичних наук, доц. Урусов В. Б. вивчаєісторію українсько-китайських відносин, соціальні трансформації та літературні процеси у Китаї ХХ ст.

Кандидатська дисертація «Українсько-китайські відносини (1949-1959)», Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (2005), науковий керівник к.і.н., проф. В.В. Седнєв.


Сфера наукових зацікавлень кандидата історичних наук, доц. Шевченко Н.І. включає міжамериканські відносини та інтеграційні процеси в Західній півкулі; українсько-латиноамериканські відносини; прояви радикалізму в латиноамериканських суспільствах; теорія і практика мультикультуралізму; історія колоніальної експансії Західних держав у XVI – ХХ ст.

Кандидатська дисертація (2003) «Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини ХХ ст.» (науковий керівник – к.і.н, доц. Павленко В.М.).